1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

دور سر

2

دور گردن

3

دور سینه

4

دور پهلو و شکم

5

دور لگن

6

سر شانه

7

بازو

8

ساعد

9

مچ دست

10

ران پا

11

ساق پا

12

مچ پا

1 اطلاعات اولیه
2 سمت راست
3 سمت چپ
  • حداقل 4 عکس بارگزاری شود.
    فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.